Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

OSP w Połańcu otrzymała drugi sztandar


Aktualizacja: 10 marca 2009 11:59 przez administrator

24 grudnia 1977 roku – dzień wigilijny nasza jednostka OSP otrzymała w darowiźnie na własność piękny sztandar od państwa mgr Marii i Mariana Graczykowskich. Obecny przy wręczeniu był syn Wojciech. Państwo Graczykowscy zrobili straży prezent, aby zadość uczynić tradycji aptekarzy połanieckich. Aptekarz Kazimierz Sachnowski założył straż w Połańcu w 1921 roku. Podczas oddawania nam w ręce sztandaru była niewielka grupa strażaków w osobach: prezes Mieczysław Tarnowski, naczelnik Edward Pławski, Edward  Korczak, Roman Kłosiński, Edward Durma, Mateusz Łowicki. Pani mgr Maria Graczykowska pracuje w aptece w Połańcu od 1960 do chwili ???????, jej mąż Marian od wielu lat pomagał naszej jednostce. Jesteśmy Im wdzięczni. Oficjalne uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się 28 maja 1978 roku w Połańcu na Placu Uniwersału Połanieckiego.

Skład Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP w Połańcu

Stanisław Janowski – sekretarz K. Gm. PZPR Połaniec

Stanisław Bonarek – II sekretarz K. Gm. PZPR Połaniec

Stefan Jarzyna – naczelnik Gminy Połaniec

Tadeusz Rubaszowski – dyrektor Elektrowni ,,Połaniec”

Zbigniew Silarski – dyrektor Elektrowni ,,Połaniec”

Mieczysław Tarnowski – prezes OSP w Połańcu

Edward Pławski – naczelnik OSP w Połańcu

Stefan Szymański – dyrektor SKR w Połańcu

Tadeusz Starościak – dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Połańcu

Kazimierz Gawroński- kapitan Komendy Rejonowej Straży Pożarnej

Wybrane zagadnienia Kroniki OSP Połaniec odczytane w dniu 21 maja 1978 roku w dniu wręczenia sztandaru

Dzisiejsza uroczystość wręczenia sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu jest ważnym wydarzeniem tak dla miejscowej straży jak i dla całej społeczności Połańca. Jest to moment historycznej wagi dla bezpośrednio zainteresowanych i skłania do sięgnięcia pamięcią w odległe lata tworzenia się ochrony przeciwpożarowej, zalążka dzisiejszej jednostki strażackiej, która jak się okaże ma już swoją bogatą w wydarzenia historię. Od najdawniejszych czasów ogień obok wielu przysług, jakie oddawał człowiekowi stwarzał groźbę wybuchów pożarów, był jednym z groźnych żywiołów przyrody, zagrażającym mieniu i życiu człowieka.

Połaniec i jego najbliższa okolica miała przez wiele wieków swej historii zabudowania drewniane, ponieważ drewno było najpopularniejszym wówczas materiałem budowlanym, dostarczanym przez okoliczne lasy, a jako materiał niezwykle łatwopalny ulegał niszczycielskim skutkom pożarów. Straty materialne i kulturowe spowodowane pożarami stały się inspiracją do zorganizowania samorzutnie działającej obrony pożarniczej ówczesnego Połańca. W okresie rozbiorów Polski, przed wybuchem I wojny światowej władze carskie zezwoliły na stworzenie komórki przeciwpożarowej, którą tworzyli przez Gminę w dziesiętnicy, z każdej ulicy. Szopa pożarnicza zwana celbudą służyła do przechowywania skromnego sprzętu, a mianowicie 2 sikawek konnych, kilku osęków, węży i wiader. Ten budynek drewniany był miejscem odbywania się imprez kulturalno – oświatowych.

Z inspiracji połanieckiego aptekarza – Kazimierza Sachnowskiego w 1921 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Połańcu. Jej prezesem został inicjator tej jednostki wymieniony aptekarz, naczelnikiem Eugeniusz Młudzik, skarbnikiem rolnik Marcin Korczak, sekretarzem Urzędnik Leopold Olsiński.

W 57 rocznicę 28 maja odbywa się po raz drugi od czasu utworzenia OSP w Połańcu uroczyste wręczenie sztandaru naszej jednostce. Jest to chwila uroczysta i wzniosła o znaczeniu historycznym. Uroczystą oprawę stanowią:

  • sztandar dziś wręczony,
  • sztandary towarzyszące,
  • licznie zebrane władze,
  • straże pożarne,
  • zebrana publiczność.