Jeszcze za czasów rozbiorów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze carskie zezwoliły na zorganizowanie komórki, która będzie się zajmowała pracą pożarniczą. Dowódcą jako dziesiętnik był Bogdański Józef z ulicy Krakowskiej...

Kliknij aby odkryć historię

Aktualności


Aktualizacja: 2 marca 2009 18:02 przez administrator
10 czerwca 2019
napisany przez administrator

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku.

1 sierpnia 2011
napisany przez administrator

W dniu 31 lipca (tj. niedziela) o godz. 10:00 na stadionie w Tursku Małym, Tursku Małym Kolonia odbyły się MIEJSKO-GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE.

W zawodach nasza jednostka zajęła pierwsze miejsce!!!

GRATULUJEMY 🙂

6 lipca 2011
napisany przez administrator

Dnia 3 lipca 2011r. odbyła się akcja „Bezpieczne wakacje z Galerią Połaniecką”, która w głównej mierze skierowana była do dzieci i młodzieży, ale i nie tylko. Miała na celu poprzez zabawę przekazać podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

Podczas akcji zorganizowany był pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu naszej jednostki.

Do obejrzenia były również zabytkowe samochody oraz motocykle klubu KNIGHT RIDERS.

15 lutego 2011
napisany przez administrator

W dniu 05.02.2011r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostało przedstawione:

 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 • Przeprowadzone zostały wybory:

 • zarządu OSP,
 • komisji rewizyjnej OSP,
 • delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP,
 • przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

  Został przedstawiony projekt planu działalności oraz plan finansowy na rok bieżący.

 • 10 marca 2009
  napisany przez administrator

  W dniu 3.02.1996r. w strażnicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Na 27 członków OSP i 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nieobecnych było 2 członków. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec mgr inż. Zbigniew Jerzy Nowak, Zastępca Komendanta Rejonowego PSPRP w Tarnobrzegu dh Wiesław Badura, Zastępca Komendanta Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSPRP w Staszowie dh Mieczysław Ciepiela, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej przy Elektrowni im. T. Kościuszki dh Waldemar Woś. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Krzysztof Marczewski. Odbyło się ślubowanie na sztandar OSP członków MDM. Po ślubowaniu Burmistrz Miasta i Gminy wręczył MDP legitymacje członkowskie, w imieniu zaślubionych podziękowanie Burmistrzowi złożył dowódca MDP dh Szymon Ryjo. ,,Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa” został dh Julian Brzostowicz. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności OSP, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Zdecydowało jednogłośnie o przedłużeniu kadencji na następne 5 lat obecnemu Zarządowi.

  W minionej kadencji z funduszy gminnych został zakupiony następujący sprzęt:

  ¨ samochód gaśniczy typu GCBA6/3,2 Jelcz 004

  ¨ samochód gaśniczy typu LGM8 żuk

  ¨ dwa aparaty na sprężone powietrze

  ¨ radiostacja samochodowa

  ¨ drabina DW –10

  ¨ węże gaśnicze – 10 odcinków

  ¨ motopompa PO5; 8/8

  ¨ ubrania ochronne typu ,,Moro” 12 sztuk

  ¨ mundury wyjściowe  6 sztuk

  ¨ piece grzewcze gazowe 2 sztuki

  ¨ oraz inny drobny sprzęt gaśniczy

  Skład Zarządu OSP:

  · Prezes – Krzysztof Marczewski

  · Naczelnik – Mieczysław Pietrzyk

  · Za – ca naczelnika – Mieczysław Ścisłowski

  · Skarbnik – Edward Durma

  · Sekretarz – Tadeusz Dalmata

  · Gospodarz – Lucjan Łukaszek

  Komisja Rewizyjna:

  · Przewodniczący – Tadeusz Łukaszek

  · Członek – Józef Adamowicz

  · Członek – Andrzej Tomalski

  Przedstawiciele do zarządu gminnego ZOSPRP:

  · Krzysztof Marczewski

  · Mieczysław Pietrzyk

  · Mieczysław Ścisłowski

  Delegaci na zjazd gminny ZOSPRP:

  1. Lucjan Łukaszek
  2. Andrzej Tomalski
  3. Józef Adamowicz
  4. Marek Łukaszek

  Skład osobowy naszej jednostki:

  1. Krzysztof Marczewski
  2. Mieczysław Pietrzyk
  3. Mieczysław Pietrzyk
  4. Edward Durma
  5. Tadeusz Dalmata
  6. Lucjan Łukaszek
  7. Andrzej Tomalski
  8. Marek Łukaszek
  9. Tadeusz Kucharski
  10. Józef Ciejka
  11. Waldemar Cieślik
  12. Tadeusz Wójcikowski
  13. Zygmunt Smoleń
  14. Bolesław Jungiewicz
  15. Julian Brzostowicz
  16. Władysław Marczewski
  17. Edward Urban
  18. Kazimierz Rokicki
  19. Mirosław Machniak
  20. Mirosław Krawczyk
  21. Leszek Wójcik
  22. Zbigniew Laska
  23. Edward Pisula
  24. Józef Majewski
  25. Józef Adamkiewicz
  26. Wiesław Legawiec
  27. Roman Smoleń
  28. Paweł Murczkiewicz
  29. Wiesław Adamkiewicz
   Skład osobowy Młodzieżowej Drużyny Pożarnej:
   1. Szymon Ryjo
   2. Arkadiusz Dudek
   3. Paweł Łukaszek
   4. Krzysztof Guzik
   5. Wojciech Fąfara
   6. Paweł Laska
   7. Grzegorz Laska
   8. Marcin Przewłocki
   9. Grzegorz Ścisłowski
   10. Andrzej Łukaszek
   11. Paweł Wójcikowski
   12. Ariel Jarzyna
  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd OSP pozostaje bez zmian. Jednostka nasza wzbogaca się o kolejny nowy samochód pożarniczy typu LGM8/8 marki ,,Żuk” zakupiony przez Miasto i Gminę. Kierowcą został dh Mieczysław Ścisłowski. W maju zostaje założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która skupia 15 członków. Decyzją Nr 42/21KSRG Komendanta Głównego jednostka nasza z dniem 29.05.1995r. została włączona do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

  Jednostka nasza została wyróżniona za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, czego dowodem jest włączenie naszej jednostki do KSRG. Na 488 jednostek w naszym województwie do systemu włączonych zostało tylko 26 jednostek. Jednostka brała udział w 18 akcjach gaśniczych. Odznaczonych zostało 2 druhów. Ze smutkiem pożegnaliśmy długoletniego wzorowego strażaka dh Edmunda Łukaszka.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Skład zarządu nie ulega zmianie. W tym roku przypadają uroczystości 200 Rocznicy Uniwersału Połanieckiego. Jednostka nasza włącza się do tych uroczystości wykonując prace na rzecz Komitetu Obchodów, którego przewodniczącym został dr Janusz Gil. Uroczystości rozpoczynają się pochodem z pod kościoła pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Przygotowana przed uroczystościami na kilku zbiórkach kompania reprezentacyjna straży z terenu całej gminy bierze udział w obchodach. Kompanią reprezentacyjną dowodził z-ca naczelnika dh Mieczysław Ścisłowski. Na uroczystości przybyły również jednostki z gmin ościennych. W wojewódzkim ośrodku szkolenia pożarniczego w Stalowej Woli przeszkolono 4 druhów na ,,operatorów sprzętu”, są to Lucjan Łukaszek, Krzysztof Marczewski, Waldemar Cieślik , Mirosław Machniak. Jednostka uczestniczyła w 17 akcjach gaśniczych. Odznaczono 3 druhów.

  W dniu 16 grudnia Komendant Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnobrzegu zawarł porozumienie z Miastem i Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza mgr inż. Zbigniewa Jerzego Nowaka oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Połańcu reprezentowaną przez naczelnika OSP dh Mieczysława Pietrzyka, dotyczące włączenia naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron związane z włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, na które strony wyraziły zgodę.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd nie zostaje zmieniony. Jednostka wzbogaca się o kolejny sprzęt przeciwpożarowy. Zakupiona zostaje tak bardzo potrzebna drabina ,,DW – 10”, radiotelefon samochodowy typu ,,Alinko”, węże gaśnicze szt. 10, dwa aparaty na sprężone powietrze, które umożliwiają wejście do pomieszczeń o dużym zadymieniu, otrzymaliśmy również 6 kompletnych mundurów wyjściowych. Wszystko to zakupiono z funduszy Miasta i Gminy.

  Postanowieniem z dnia 11.05.1993r. dh Mieczysław Pietrzyk odznaczony został ,,Złotym Krzyżem Zasługi” nadanym przez Prezydenta RP.

  W bieżący roku nastąpiła zmiana kierowcy wozu gaśniczego, dotychczasowy kierowca dh Mieczysław Pietrzyk zrezygnował, a funkcję objął Józef Adamkiewicz i Mieczysław Ścisłowski.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd pozostaje w tym samym składzie. Na prośbę zarządu pan Burmistrz wyraża zgodę kapitalny remont strażnicy. Codziennie kontroluje jakość wykonywanych prac. Po kilku miesiącach strażnica zmieniła wygląd. Zostaje również zakupiona motopompa PO5/8/8 oraz mundury bojowe w ilości 12 sztuk. Do nowo wyremontowanej strażnicy gmina kupuje nowy samochód bojowy typu GCBA6/3,2 – Jelcz 004.

  Z okazji święceń kapłańskich, których jubileusz 50 – lecia przypada w tym roku a obchodzi ks. kan. Zygmunt Wieczorek w kościele parafialnym pod wezw. Św. Marcina odbyły się uroczystości. Na uroczystościach naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Krzysztof Marczewski, Mieczysław Pietrzyk, Lucjan Łukaszek, którzy złożyli życzenia i wręczyli kwiaty.

  W dniu 13.08.1992r.został przekazany przez naszą jednostkę do OSP Ruszcza używany dotychczas przez nas samochód gaśniczy GBM2,5/8 ,,Star 200”. Zarządzeniem Burmistrza nr 6/92 z dnia 11.09.1992r. dh Mieczysław Pietrzyk został powołany do pełnienia funkcji komendanta Gminnego ZOSPRP.

  Jednostka uczestniczyła w 38 pożarach. W tym roku odznaczony został ,,Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa” druh Krzysztof Marczewski.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Nastąpiła zmiana zastępcy naczelnika, nowo wybranym naczelnikiem został dh Mieczysław Ścisłowski. Na początku 1991 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Staszowie rozwiązała umowę o pracę z kierowcą konserwatorem Mieczysławem Pietrzykiem. Decyzja powyższa podyktowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 12.06.1975r.o ochronie przeciwpożarowej tj. przyjęcie finansowania przez gminy zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 34 poz. 198 z 1990r. Przez dwa miesiące Urząd Miasta i Gminy nie wypłacał kierowcy poborów. Jednostki zaczynają się obawiać o swoją przyszłość. Od marca 1991 roku następuje zmiana na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu, zostaje nim mgr inż. Zbigniew Jerzy Nowak. Sytuacja jednostek ulega od tej pory znacznej poprawie. Na prośbę zarządu OSP, Burmistrz wyraża zgodę na częściowy remont strażnicy. Wypłacone zostają zaległe pobory dla kierowcy. Jednostka uczestniczy w 21 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

  Tego roku ze smutkiem pożegnaliśmy długoletniego naszego druha Józefa Ścisłowskiego – pełniącego różne funkcje w naszej jednostce, włącznie z funkcją naczelnika.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd OSP pozostał w starym składzie. Rozpoczyna się przygotowanie jednostek OSP do przekazania samorządom. Jednostki czują się zagrożone, ponieważ mówi się że będą bardzo małe dotacje z gminy i z tego też powodu będzie redukcja na terenie gminy. Obawy te okazują się częściowo uzasadnione. Są trudności z zakupem syreny alarmowej dla naszej jednostki. Syrenę alarmową nasza jednostka zabiera z OSP Rudniki, która to w tym czasie zaczęła się rozwiązywać.

  W tym roku odznaczonych zostało 4 druhów, m.in. Lucjan Łukaszek i Krzysztof Marczewski decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej odznaką ,,Zasłużony dla Województwa Tarnobrzeskiego”. Jednostka uczestniczyła w 19 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

  W dzień św. Floriana – 4 maja w czasie mszy, w której uczestniczyli strażacy w sąsiedztwie kościoła wybuchł bardzo duży pożar, który objął swoimi płomieniami 4 stodoły. Strażacy słysząc syrenę alarmową pozostawili sztandar jednostki pod opieką proboszcza parafii ks. Zygmunta Wieczorka, a sami w mundurach galowych pospieszyli do akcji.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd zostaje ponownie zatwierdzony na zebraniu sprawozdawczym odbytym w budynku remizy. Za zasługi dla pożarnictwa odznaczonych zostało 2 druhów OSP. Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 17 lutego 1989 roku odznaczony został dh Mieczysław Pietrzyk odznaką ,,Zasłużony dla Województwa Tarnobrzeskiego” Jednostka uczestniczyła w 19 akcjach ratowniczo – gaśniczych.. W jednym z pożarów spłonął właściciel posesji. Pożar ten miał miejsce w Połańcu przy ul. Partyzantów. W tym roku zmarł długoletni honorowy naczelnik naszej jednostki dh Edward Pławski, którego pożegnaliśmy z honorami.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Skład Zarządu nie ulega zmianie. Jednostka skupia się na wykonaniu zadań statutowych. Jednostka uczestniczyła w 11 akcjach ratowniczo – gaśniczych. W bieżącym roku odznaczono 6 druhów.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd pozostaje bez zmian w składzie:

  • prezes Krzysztof Marczewski,
  • naczelnik Mieczysław Pietrzyk
  • sekretarz Tadeusz Dalmata
  • skarbnik Edward Durma
  • gospodarz Lucjan Łukaszek
  • członek Marek Łukaszek

  Jednostka uczestnicy w uroczystościach kościelnych adorując przy Relikwii Krzyża Świętego w parafii św. Marcina.

  Dnia 10.12.1987r. o godz. 2000 w centrum Połańca miał miejsce pożar budynku mieszkalnego, w którym spłonęło dwóch młodych mężczyzn. W tym roku jednostka nasza brała udział w 16 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Nasi druhowie przepracowali 64 godzin w prowadzonych przez UMiG akcji ,,Posesja 87”.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Skład Zarządu nie ulega zmianie. W lutym następuje uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego przez Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Staszowie – kpt. Kazimierza Gawrońskiego, Zarządowi OSP reprezentowanym przez Prezesa dh Krzysztofa Marczewskiego, naczelnika Mieczysława Pietrzyka, honorowego naczelnika Edwarda Pławskiego oraz gospodarza Lucjana Łukaszka.

  Dotychczasowy samochód naszej jednostki ,,Star 25” typu GBAM2/8 decyzją Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Staszowie został przekazany do OSP Beszowa gmina Łubnice. Uroczystości przekazania odbyły się w ośrodku wczasowym ,,Lotnik” w Golejowie.

  Na walnym zebraniu w dniu 5 marca 1986 roku, w którym uczestniczyli: Naczelnik UMiG w Połańcu inż. Zdzisław Owczarek, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Stefan Jarzyna , podjęto uchwałę w sprawie obchodów jubileuszu 65 – lecia założenia naszej jednostki. Uroczystości 65 –lecia straży odbyły się przy nowo wybudowanej szkole im. T. Kościuszki w Połańcu. Licznie na tę uroczystość przybyło społeczeństwo Połańca. Odczytana została Kronika OSP oraz odznaczono 15 druhów medalami zasługi dla pożarnictwa. W uroczystościach udział wzięli: Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej płk Jan Smykała, Komendant Rejonowej Straży Pożarnej – Kazimierz Gawroński, Naczelnik Miasta i Gminy Zdzisław Owczarek, zastępca Dyrektora  Elektrowni inż. Andrzej Kulpa, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Stefan Jarzyna oraz przedstawiciele zaproszonych jednostek z terenu Miasta i Gminy i gmin sąsiednich. Ulicami miasta defiladowała Orkiestra Kopalni Siarki z Tarnobrzega. Odbyła się również zabawa w budynku OSP.

  Dnia 6.10.1986 roku odbyło się spotkanie, które było poświęcone budowie Domu Strażaka w Połańcu. W zebraniu uczestniczyli władze miejskie:

  • Naczelnik MiG inż. Zdzisław Owczarek,
  • Przewodniczący Miejsko – Gminnej Rady dr Janusz Gil,
  • Główny Księgowy Gm. Henryk Błąd,
  • pracownicy gminy Feliks Łukaszek, Marek Osuch, Roman Nowak

  oraz Zarząd naszej jednostki w składzie:

  • prezes Krzysztof Marczewski
  • naczelnik Mieczysław Pietrzyk
  • z – ca naczelnika Andrzej Tomalski
  • skarbnik Edward Durma
  • gospodarz Lucjan Łukaszek
  • członek Edmund Łukaszek

  W bieżącym roku odznaczono 3 druhów, w tym dh Mieczysław Pietrzyk Uchwałą Rady Państwa odznaczony został ,,Srebrnym Krzyżem Zasługi”.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarządu pozostaje bez zmian. Po długich żmudnych staraniach Zarządu oraz wielokrotnych kontrolach przeprowadzonych przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, które zakończyły się wynikiem pozytywnym dla naszej jednostki – decyzją Komendy Woj. Straży Pożarnej został przydzielony nowy samochód gaśniczy typu GBM2,5/8 na podwoziu ,,Stara – 200”.

  Zarząd OSP czyni starania o wykup gruntów pod budowę nowej strażnicy. Pomimo trzykrotnego przywozu notariusza na koszt jednostki, właściciele gruntów utrudniają wykup działek stawiając coraz to nowe warunki, które na owe czasy były nie do spełnienia. Jednostka uczestniczy w 20 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Tego roku przypada 190 Rocznica Uniwersału Połanieckiego. Z tej okazji jednostka wraz ze sztandarem bierze czynny udział w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Tadeusza Kościuszki. Przy nowo odsłoniętym pomniku druhowie naszej jednostki pełnią honorową wartę, natomiast honorowi druhowie w osobach Edward Pławski, Józef Ścisłowski, Edmund Łukaszek składają w imieniu jednostki wiązankę kwiatów. Z okazji Świąt Wielkanocnych jednostka wystawiła całodobowe warty przy grobie Pana Jezusa.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Skład osobowy Zarządu pozostaje bez zmian. Druhowie naszej jednostki w składzie : Mieczysław Pietrzyk, Krzysztof Marczewski, Mieczysław Ścisłowski, Lucjan Łukaszek, Bolesław Jungiewicz, Andrzej Tomalski, Tadeusz Wójcikowski biorą czynny udział w manewrach pożarniczych Obwodowej Kompanii Rejonu Staszowskiego. Za wzorowy udział w tych manewrach druhowie nasi zostali wyróżnieni dyplomami uznania oraz licznymi nagrodami indywidualnymi. Jednostka uczestniczyła w 21 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Nie następują żadne zmiany w składzie Zarządu OSP. Jednostka prowadzi działalność statutową. Na przeglądzie sprzętu silnikowego oraz samochodów przeprowadzonym przez Komendę Rejonową Straży w Staszowie, kierowca naszej jednostki dh Mieczysław Pietrzyk otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną za dbałość o powierzony mu sprzęt gaśniczy. Jednostka nasza uczestniczyła w 17 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Druhowie pełnią wartę przy grobie Pana Jezusa w kościele św. Marcina.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Na walnym Zebraniu z funkcji Naczelnika OSP zrezygnował dh Bolesław Jungiewicz. W jawnym głosowaniu największą ilość głosów uzyskał dh Mieczysław Pietrzyk, który objął funkcję Naczelnika OSP. Pozostały skład Zarządu pozostał bez zmian.

  W bieżącym roku został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa dh Józef Ścisłowski, dh Tadeusz Wójcikowski, dh Władysław Marczewski. Jednostka uczestniczyła w 27 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Skład osobowy Zarządu pozostaje bez zmian.

  Zarząd zwrócił się do Naczelnika Miasta i Gminy o dotację finansową na remont strażnicy OSP. Ze względu na skromne środki finansowe przyznawane przez Urząd, remont został wykonany tylko częściowo. Nastąpiła zmiana kierowcy wozu gaśniczego. Dotychczasowy kierowca Marek Łukaszek zrezygnował, a jego funkcję objął dh Mieczysław Pietrzyk. Jednostka nasza wzięła czynny udział w uroczystościach przywrócenia praw miejskich po 111 latach. Otwarcia uroczystości dokonał wojewoda tarnobrzeski odsłaniając tablicę pamiątkową wmurowaną przy Placu Uniwersału Połanieckiego.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  W dniu 8 lutego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym odbytym w siedzibie Gminnego Komitetu PZPR, przy obecności władz gminnych, Komendanta Gm. Stanisława Kapałki dokonano częściowej zmiany Zarządu:

  ¨ Prezes – Krzysztof Marczewski

  ¨ Naczelnik – Bolesław Jungiewicz

  ¨ Sekretarz – Tadeusz Dalmata

  ¨ Skarbnik Edward Durma

  ¨ Gospodarz – Lucjan Łukaszek

  ¨ Członek Zarządu – Mieczysław Pietrzyk

  ¨ Członek Zarządu – Marek Łukaszek

  Na wniosek Zarządu Walne Zebranie podjęło uchwałę o przeniesieniu na członka honorowego, zasłużonego, długoletniego działacza naszej jednostki dh Edwarda Pławskiego z zachowaniem funkcji Naczelnika OSP dożywotnio. W bieżącym roku został zorganizowany w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Sandomierzu kurs Naczelników typu ,,S”, w którym uczestniczyli dh Mieczysław Pietrzyk i dh Bolesław Jungiewicz . Kurs ten upoważnia ich do pełnienia funkcji naczelników jednostek typu ,,S”.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  24 grudnia 1977 roku – dzień wigilijny nasza jednostka OSP otrzymała w darowiźnie na własność piękny sztandar od państwa mgr Marii i Mariana Graczykowskich. Obecny przy wręczeniu był syn Wojciech. Państwo Graczykowscy zrobili straży prezent, aby zadość uczynić tradycji aptekarzy połanieckich. Aptekarz Kazimierz Sachnowski założył straż w Połańcu w 1921 roku. Podczas oddawania nam w ręce sztandaru była niewielka grupa strażaków w osobach: prezes Mieczysław Tarnowski, naczelnik Edward Pławski, Edward  Korczak, Roman Kłosiński, Edward Durma, Mateusz Łowicki. Pani mgr Maria Graczykowska pracuje w aptece w Połańcu od 1960 do chwili ???????, jej mąż Marian od wielu lat pomagał naszej jednostce. Jesteśmy Im wdzięczni. Oficjalne uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się 28 maja 1978 roku w Połańcu na Placu Uniwersału Połanieckiego.

  Skład Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP w Połańcu

  Stanisław Janowski – sekretarz K. Gm. PZPR Połaniec

  Stanisław Bonarek – II sekretarz K. Gm. PZPR Połaniec

  Stefan Jarzyna – naczelnik Gminy Połaniec

  Tadeusz Rubaszowski – dyrektor Elektrowni ,,Połaniec”

  Zbigniew Silarski – dyrektor Elektrowni ,,Połaniec”

  Mieczysław Tarnowski – prezes OSP w Połańcu

  Edward Pławski – naczelnik OSP w Połańcu

  Stefan Szymański – dyrektor SKR w Połańcu

  Tadeusz Starościak – dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Połańcu

  Kazimierz Gawroński- kapitan Komendy Rejonowej Straży Pożarnej

  Wybrane zagadnienia Kroniki OSP Połaniec odczytane w dniu 21 maja 1978 roku w dniu wręczenia sztandaru

  Dzisiejsza uroczystość wręczenia sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu jest ważnym wydarzeniem tak dla miejscowej straży jak i dla całej społeczności Połańca. Jest to moment historycznej wagi dla bezpośrednio zainteresowanych i skłania do sięgnięcia pamięcią w odległe lata tworzenia się ochrony przeciwpożarowej, zalążka dzisiejszej jednostki strażackiej, która jak się okaże ma już swoją bogatą w wydarzenia historię. Od najdawniejszych czasów ogień obok wielu przysług, jakie oddawał człowiekowi stwarzał groźbę wybuchów pożarów, był jednym z groźnych żywiołów przyrody, zagrażającym mieniu i życiu człowieka.

  Połaniec i jego najbliższa okolica miała przez wiele wieków swej historii zabudowania drewniane, ponieważ drewno było najpopularniejszym wówczas materiałem budowlanym, dostarczanym przez okoliczne lasy, a jako materiał niezwykle łatwopalny ulegał niszczycielskim skutkom pożarów. Straty materialne i kulturowe spowodowane pożarami stały się inspiracją do zorganizowania samorzutnie działającej obrony pożarniczej ówczesnego Połańca. W okresie rozbiorów Polski, przed wybuchem I wojny światowej władze carskie zezwoliły na stworzenie komórki przeciwpożarowej, którą tworzyli przez Gminę w dziesiętnicy, z każdej ulicy. Szopa pożarnicza zwana celbudą służyła do przechowywania skromnego sprzętu, a mianowicie 2 sikawek konnych, kilku osęków, węży i wiader. Ten budynek drewniany był miejscem odbywania się imprez kulturalno – oświatowych.

  Z inspiracji połanieckiego aptekarza – Kazimierza Sachnowskiego w 1921 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Połańcu. Jej prezesem został inicjator tej jednostki wymieniony aptekarz, naczelnikiem Eugeniusz Młudzik, skarbnikiem rolnik Marcin Korczak, sekretarzem Urzędnik Leopold Olsiński.

  W 57 rocznicę 28 maja odbywa się po raz drugi od czasu utworzenia OSP w Połańcu uroczyste wręczenie sztandaru naszej jednostce. Jest to chwila uroczysta i wzniosła o znaczeniu historycznym. Uroczystą oprawę stanowią:

  • sztandar dziś wręczony,
  • sztandary towarzyszące,
  • licznie zebrane władze,
  • straże pożarne,
  • zebrana publiczność.
  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  7 stycznia na Walnym Zebraniu w kinie, przy obecności naczelnika gminy Stefana Jarzyny, sekretarza Gm. Komitetu PZPR Stanisława Bonarka, komendanta Gm. OSP Stanisława Kapałki dokonano częściowej zmiany zarządu. Prezesem został Mieczysław Tarnowski, naczelnikiem Edward Durma, sekretarzem Tadeusz Dalmata, reszta bez zmian.

  W październiku 1977 roku podczas uroczystości wręczania sztandaru Wojewódzkiemu Związkowi OSP w Tarnobrzegu ( wręczanie odbyło się w Staszowie), nasz zasłużony długoletni, obecnie honorowy naczelnik otrzymał na naszą prośbę Złoty Krzyż Zasługi od Rady Państwa. Marzyliśmy o zakupie sztandaru dla naszej jednostki. Stało się zadość naszym marzeniom. Powołaliśmy poczet sztandarowy – sztandarowym został Edward Pławski, dowódcą Andrzej Tomalski, asystentem Mieczysław Pietrzyk. Szarfę na sztandarze wykonał skarbnik Edward Durma.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Dokonano częściowej zmiany zarządu. Prezesem został ponownie Mieczysław Tarnowski, naczelnikiem Edward Pławski, II wiceprezesem Roman Kłosiński, skarbnikiem Edward Durma, sekretarzem Helena Łowicka, gospodarzem Władysław Marczewski, wice naczelnikami Stanisław Kwiatkowski i Andrzej Tomalski. Członkiem zarządu: Edward Korczak. Komisja Rewizyjna w składzie: Marcin Majka, Stefan Tatara, Józef Majewski.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Naczelnikiem wybrano Władysława Łukaszka, prezesem Mieczysława Tarnowskiego, sekretarzem Helenę Łowicką.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  20 sierpnia 1972 roku w obecności prezesa powiatowego – Stanisława Janika dokonano wyboru nowego zarządu. Prezesem został Edward Pławski, Naczelnikiem Józef Ścisłowski, zastępca naczelnika Andrzej Tomalski, skarbnikiem Edward Korczak, sekretarzem Mieczysław Tarnowski, gospodarzem Leon Fijałkowski. Członkami zarządu zostali: Marcin Majka, Roman Kłosiński, Władysław Łukaszek, Stefan Tatara.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  Na prezesa powołano Mariana Kaszubę – lekarza weterynarii, na naczelnika Bronisława Machniaka, na wiceprezesa Romana Kłosińskiego, skarbnika Edwarda Korczaka, sekretarza Mieczysława Tarnowskiego, gospodarza Leona Fijałkowskiego. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Edward Pławski, Stefan Tatara i Bronisław Warchałowski.

  10 marca 2009
  napisany przez administrator

  14 stycznia w lokalu Urzędu Gminnego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym obecnych było33 strażaków, z ramienia Powiatowego Związku obecny był Prezes Stanisław Janik. Poruszono sprawę lepszego zaopatrzenia naszej jednostki w sprzęt gaśniczy i mundurowy, itp. Zebranie prowadził lek. wet. Marian Kaszuba, sekretarzował Mieczysław Tarnowski.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Nasz stary strażak uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Samochód osobowy złamał obydwie nogi Feliksowi Bobrowskiemu.
  Wymieniono samochód ,,Ford” na ,,Star 21”. Kierowca tego samochodu spowodował dwa razy uszkodzenie pojazdu. Uszkodzenie samochodu pozbawiło naszą straż korzystanie z niego na okres 2 lat oraz z uszkodzonej motopompy. Zorganizowano trzy zabawy dochodowe. Naczelnik Edward Pławski był na kursie w Kielcach. Sprawa budowy Domu Strażaka nie ruszyła z miejsca. 5 maja powołano Komitet 40 – lecia Powstania OSP w Połańcu, w składzie:
  Przewodniczący lek. Władysław Nowak
  Z – ca przewodniczącego Jan Łukaszek ( prezes GS)
  Sekretarz Jan Zając ( kierownik szkoły)
  Skarbnik Edward Iskra
  Członkowie: Henryk Kweczlich, Andrzej Kozłowski, Stanisław Czaja, Jan Skotnicki, Edward Pławski, Tadeusz Machnicki, Edward Korczak, Mieczysław Tarnowski, Mieczysław Brzdękiewicz.
  Do Komitetu Honorowego weszli:
  Stanisław Religa przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
  Stanisław Hendel I sekretarz Powiatowego Komitetu PZPR
  Stanisław Uba sekretarz Powiatowego Komitetu ZSL
  Stanisław Janik Prezes Powiatowego Związku OSP
  Zygmunt Dydkowski Komendant OSP

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  W roku tym nie wydarzyło się nic specjalnego w naszej pracy związkowej OSP. Wszyscy strażacy żyją. Wielu dostało się do pracy państwowej na naszym terenie, kilku wyjeżdża do Lublina, Machowa. Zwrócono uwagę, że nadszedł czas, aby przystąpić do budowy Domu Strażaka w Połańcu.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  11 sierpnia 1963 roku w świetlicy gromadzkiej w Połańcu zebrana straż w ilości 23 osób przy 7 nieobecnych oraz w obecności Jana Mrówki – sekretarza Prez. Pow. Rady Narodowej, Kazimierza Michalskiego – kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych, Wiesława Wacha – inspektora Wojewódzkiego Komendy Straży Pożarnej w Kielcach, Kazimierza Gawrońskiego – inspektora Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Staszowie. Przewodniczył – Edward Iskra, sekretarzował – Mieczysław Tarnowski.
  Po szerokiej dyskusji postanowiono powołać nowy zarząd, ponieważ ustępujący zarząd nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Był to zarząd narzucony i nieudolny.
  W wyniku głosowania wybrano na:
  Prezesa – Tadeusza Machnickiego
  Naczelnika – Edwarda Pławskiego
  Zastępcą naczelnika – Mateusz Łowicki
  Skarbnik – Edward Korczak
  Sekretarz – Mieczysław Tarnowski
  Gospodarz – Leon Fijałkowski
  Do Komisji Rewizyjnej weszli:
  Przewodniczący – Stefan Jarzyna
  Członkowie: Ignacy Kłosiński, Bronisław Warchałowski.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  24 lipca 1962 roku odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Połaniec. Przewodniczył Edward Iskra – przewodniczący GRN, sekretarzował – Józef Ścisłowski.
  Powodem tego zebrania była zła praca w OSP, jak to określił sam przewodniczący i delegat ze Staszowa – Józef Rajca.
  Na wniosek Józefa Łowickiego powołano na :
  Prezesa – Stanisława Kieszkowskiego
  Zastępcę prezesa – Józefa Łowickiego
  Naczelnika – Edwarda Iskrę
  Zastępcę naczelnika – Leona Kieszkowskiego
  Sekretarza – Józefa Ścisłowskiego
  Skarbnika – Władysława Łukaszka
  Do Komisji Rewizyjnej weszli:
  Stefan Tatara – przewodniczący
  Edward pławski
  Bronisław Warchałowski
  Do straży weszli nowi ludzie:
  Edward Iskra
  Bronisław Machniak
  Jan Bobrowski
  Zygmunt Smoleń
  Tadeusz Wójcikowski
  Kazimierz Jarzyna
  Julian Brzostowicz
  Leszek Tomalski
  Józef Kieszkowski
  Marian Wójcik
  Edmund Łukaszek
  Jan Gwóźdź
  Stanisław Łukaszek

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Skład zarządu pozostał ten sam, jak w 1959roku.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Kielce, dnia 28 marca 1959 roku, ul. Moniuszki 10

  Ochotnicza Straż Pożarna w Połańcu
  powiat Staszów

  Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Kielcach w załatwieniu Waszego pisma z dnia 7 IV 1956 roku Nr 267/56 oraz decyzji Komendy Głównej z dnia 3 lutego 1959 roku Nr Ru I – 3/70/58/59 przydziela dla waszej jednostki samochód marki ,,Ford” podw. Nr 1792. Po odbiór należy zgłosić się w dniu 3 IV 1959 roku.
  Do wiadomości:
  PKSP Staszów
  Ob. Jan Frankowski
  Warszawa ul. Filtrowa 61/28
  Samochód straż otrzymała w dobrym stanie. Przyjęcie odbyło się uroczyście, tzn. samochód został poświęcony przez księdza, a wielu ludzi wbijało gwoździe pamiątkowe i ofiarowało na ten cel pieniądze. Zebrano z gwoździ 17 tysięcy złotych.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  8 listopada powołano nowy zarząd:
  Prezes – Ignacy Kłosiński
  Wice prezes – Józef Łowicki
  Skarbnik – Władysław Łukaszek
  Sekretarz – Eugeniusz Zaliński
  Gospodarz – Feliks Bobrowski
  Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
  Prezes – Ignacy Kłosiński
  Wice prezes – Józef Łowicki
  Skarbnik – Władysław Łukaszek
  Sekretarz – Eugeniusz Zaliński
  Gospodarz – Feliks Bobrowski
  Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
  Henryk Wójcikowski – przewodniczący
  Członkowie: Jan Guzik – kierowca OSP, Bronisław Warchałowski
  Projekt tego składu wysunął druh Feliks Bobrowski, uzasadniając, że Zarząd winien składać się tylko ze strażaków. Z ramienia władz powiatowych obecny był Teofil Kufel Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Zygmunt Dydkowski Komendant Powiatowej Straży Pożarnej oraz porucznik Kazimierz Gawroński.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  8 grudnia 1957roku odbyło się Walne Zebranie Straży przy obecności 24 strażaków, 36 popierających i wielu innych obywateli w Domu Strażaka. Omawiano różne sprawy m. in. Powołano nowy Zarząd:

  1. Prezes – Andrzej Kozłowski

  2. Naczelnik – Edward Pławski

  3. Sekretarz – Kazimierz Kasiński

  4. Członkowie Zarządu – Jan Łukaszek, Feliks Bobrowski

  5. Gospodarz – Jan Skotnicki

  Do Komisji Rewizyjnej weszli:

  Stanisław Grelewski – przewodniczący

  Marcin Majka – członek

  Mieczysław Tarnowski – członek

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  W roku 1956 z funkcji komendanta straży został zwolniony Edward
  Pławski, a na jego miejsce powołano Leona Kieszkowskiego na 1 rok.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  1.Komendant – Edward Pławski
  2.Zastępca komendanta ds. kultury i oświaty – Jan Durma
  3.Zastępca komendanta ds. technicznych – Leon Kieszkowski
  4.Sekretarz – Henryk Wójcikowski
  5.Skarbnik – Władysław Łukaszek
  6.Gospodarz – Feliks Bobrowski
  7.Członek komendy – Ignacy Kłosiński
  8.Delegatem na Zjazd Powiatowy – Stefan Tatara
  Do Komisji Rewizyjnej należeli :
  1.Ignacy Kłosiński
  2.Stefan Tatara
  3.Józef Łowicki
  Jednostka posiadała:

  • 160 m węża strażackiego
  • jedną drabinę przystawną, ciężką
  • syrenę elektryczną
  • motopompę M 800
  • sikawkę Tryumph
  • wóz rekwizytowy
  • dwa beczkowozy
  • podstawkę do syreny elektrycznej
  • 5 bosaków
  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  27 kwietnia w Remizie Strażackiej odbyło się Walne Zebranie, na którym przeanalizowano pracę zarządu i całej jednostki. Zebraniu przewodniczył Feliks Drożdżowski, a sekretarzem Marcin Majka. Omówiono sprawy związane z obchodami Tygodnia Strażaka. Kulminacyjnym dniem obchodów ustalono dzień 8 maja. W czasie Święta Strażaka nasza straż uzyskała ze zbiórek ulicznych, z kwiatka i zabawy kwotę 21463 zł to była suma duża na owe czasy. Część funduszu odprowadzono do Związku Powiatowego i Wojewódzkiego. Dla naszej jednostki pozostawiono 19317 zł na zakup sprzętu i mundurów.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  4 listopada 1947 roku wznowiono pracę, powołano nowy zarząd, skompletowano drużynę. Prezesem został Stanisław Czaja od 1946r., naczelnikiem Edward Pławski (1926), vice prezesem Ludwik Warchałowski (1946), sekretarzem Jan Olsiński (1947), skarbnikiem Marcin Korczak (1921), gospodarzem Feliks Bobrowski(1921), zastępca naczelnika Ignacy Kłosiński (1921), przewodniczącym komisji rewizyjnej Czesław Bobrowski (1946), członkami komisji rewizyjnej Cyprian Jarzyna (1946), Henryk Pasek (1946), w skład drużyny wchodzili: Franciszek Brzdękiewicz (1941), Jan Durma (1934), Stanisław Durma (1941), Leon Kieszkowski (1926), Franciszek Kieszkowski (1921), Bogusław Kozłowski ( 1941), Zdzisław Kozłowski (1939), Józef Łowicki (1934), Franciszek Łodkowski (1941), Jan Łukaszek (1936), Stanisław Łukaszek (1936), Bartłomiej Łukaszek (1937), Marcin Majka (1937), Józef Murczkiewicz (1936), Jan Scisłowski (1921), Stefan Tatara (1936), Julian Warchałowski (1935), Henryk Wójcikowski (1935), Tadeusz Żugaj (1939), Stanisław Tomalski (1947), Władysław Rokita (1947), Leon Fijałkowski (1921).

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Naczelnika, sekretarza gminy Józefa Górala Niemcy aresztują i następnie uśmiercają. Na polecenie wójta gm. Połaniec Stanisława Jarzyny stanowisko naczelnika objął Edward Pławski. Do końca okupacji i kilka lat po wyzwoleniu władzę tą obejmował Edward Pławski.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Po zakończeniu kampanii wrześniowej, okupanci wprowadzili swój ład wojenny. Zlikwidowali samorząd straży – zarząd. Całą władzę przekazali naczelnikowi straży i jego zastępcy w osobach: Józef Góral i Edward Pławski. Trudne były czasy, niebezpieczne dla ludności podbitej, a więc i dla strażaków. Okupanci chcieli zrobić ze straży pożarnej narzędzie ich brudnej i niechlubnej roboty.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Nastąpiła zmiana personalna w zarządzie. Prezesem zostaje ponownie Andrzej Kozłowski, naczelnikiem sekretarz gminy w Połańcu – Józef Góral, skarbnikiem nadal Marcin Korczak, gospodarzem Feliks Bobrowski, członkami: Wincenty Pławski, Józef Warchałowski z ulicy 11 Listopada. W tym składzie zarząd dotrwał do wybuchu II wojny światowej.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  Funkcje prezesa zarządu OSP w Połańcu objął nauczyciel z zawodu w stopniu podporucznika Antoni Punzet, a naczelnikiem został Stanisław Kieszkowski. Reszta składu zarządu pozostała bez zmian.

  9 marca 2009
  napisany przez administrator

  15 sierpnia odbyło się w Połańcu na Rynku poświęcenie i wręczenie pięknego sztandaru strażackiego. Sztandar został ufundowany przez przyjaciół naszej organizacji, tj. obywateli Połańca i okolicy. Była to wspaniała uroczysta chwila, kiedy to gromadnie cisnęli się do wpijania symbolicznych gwoździ wraz z ofiarami, a straż w galowych mundurach z bijącymi z wrażenia sercami czekała na swój upragniony sztandar. Druhowie ustawieni w szeregach z błyszczącymi oczami wodzili po tłumach wpatrzonych na nich i ich sztandar, czekając na lada chwilę podaną komendę: baczność! na prawo patrz!, czy spocznij! Cały prawie drzewiec został pokryty niklowymi gwoździami z nazwiskami. Ofiarodawcy wiedzieli, że straż ta będzie ich mienia broniła dzielnie, gdyby zaszła ku temu potrzeba. Od tego dnia nasza jednostka ze swym sztandarem paradowała na różnych uroczystościach. W późniejszych, smutniejszych dla narodu chwilach z pieczołowitością był przechowywany i jest nadal.

  4 marca 2009
  napisany przez administrator

  Jednostka posiadała 2 sikawki ręczne, jedna na kołach, druga bez podwozia, sporą ilość węża, drabiny, osęki, bosaki, hełmy, mundury wyjściowe, Dom Strażacki najnowocześniejszy w powiecie sandomierskim, kilka sztuk beczkowozów, wóz konny na sprzęt pożarniczy.

  Najważniejszym bogactwem naszej jednostki byli ludzie, odważni, ofiarni, dobrzy dowódcy, materialne i moralne poparcie w społeczeństwie. Sprzęt trzeba było kupować za własne uciułane fundusze. O prace było trudno w tych czasach, ale straż miała względy u władz.

  Dla uhonorowania swej pracy społecznej w owych czasach postarano się  o ufundowanie pięknego sztandaru strażackiego, który służył wiele lat. Przetrwał nawet wojnę i okupację niemiecką oraz wyzwolenie.

  4 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zarząd OSP w Połańcu na czele z prezesem Kozłowskim Andrzejem i naczelnikiem Stefańskim Władysławem w porozumieniu z całą jednostką na swym zebraniu podjął uchwałę w sprawie budowy remizy w Połańcu na Rynku, wyróżniającej się dużymi wymiarami na owe czasy w powiecie sandomierskim. Przystąpiono do gromadzenia funduszy i materiałów. Robiono przedstawienia, loterie, zbiórki uliczne. Urząd gminy podarował na ten cel 5 tyś. złotych przedwojennych (1 kwintal pszenicy liczył średnio 25zł).

  Książę Radziwiłł z Rytwian dał w darowiźnie 5 tyś. sztuk bardzo dobrej cegły palonej, drewno na całą więźbę dachową ofiarował Knothe Stanisław – właściciel folwarku w Ruszczy.

  Budowniczowie byli z Oleśnicy.

  Budowa trwała około 3 lat. Były trudności z lokalizacją remizy, a później z jej budową. Trudności robili kupcy żydowscy, ponieważ budowa remizy zagrażała usunięciem wielu niedbale skleconych budek handlowych na rynku. Pod naciskiem ludności żydowskiej zmniejszono wymiary remizy.

  Przy budowie wyróżniali się: Kozłowski Andrzej, Korczak Marcin, Stefański Władysław. Dostawcą materiałów był Pławski Edward. Cała drużyna pracowała ofiarnie przy budowie. Miejscowa ludność nie szczędziła grosza na ten cel.
  Nadszedł upragniony moment otwarcia uroczystego remizy. Oto dosłowny tekst napisany przez nieżującego już nauczyciela, działacza, oficera wojska polskiego Antoniego Punzeta:

  „Ochotnicza Straż Pożarna w Połańcu”

  Działo się dnia 27 września 1931 r. kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był profesor Ignacy Mościcki, Marszałkiem Polski Józef Piłsudski.

  Prezesem Głównego Związku Straży Pożarnych wojewoda Twardo Stanisław, Prezesem Rady Zwiążku Ochotniczych Straży Pożarnych Starosta Sandomierski Gliszczyński Stanisław.

  Prezesem Rady Związku Straży Pożarnej woj. kieleckiego Wojewoda Paciorkowski J.

  Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu – Kozłowski Andrzej, członkami Zarządu: Durma Władysław, Korczak Marcin, Stefański Jan, Kieszkowski Marian, Wrzałek Piotr, Fijałkowski Leon, sekretarzem Straży Góral Józef, Naczelnikiem Straży Kieszkowski Stanisław, odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu i poświęcenie nowowybudowanego Domu Strażackiego. Aktu Poświęcenia dokonał ksiądz wikariusz Bełczewski Władysław, przy łaskawym współudziale niżej podpisanych delegacji i gości.

  W Połańcu, dnia 27 września 1931 r. „

  Jest pod tym dokumentem 27 podpisów, w tym wiele nieczytelnych – instruktor pożarnictwa, Pławski, Komendant posterunku w Połańcu, Warenda Ludwik, Korczak Marcin, Górski Adolf, ks. Władysław Bełczewski, M. Szymański, St. Drożdżowski.

  4 marca 2009
  napisany przez administrator

  Zmieniono naczelnika – Łowicki Jan ustąpił, a na jego miejsce wszedł komendant policji Komendo Władysław. Po kilku miesiącach następuje kolejna zmiana – Stefański Władysław zostaje naczelnikiem straży.

  4 marca 2009
  napisany przez administrator

  Po dwóch latach ksiądz Śpiewankiewicz ustąpił ze stanowiska prezesa zarządu, a na jego miejsce wszedł Kozłowski Andrzej. Naczelnikiem został wybrany Jan Łowicki. Reszta pozostała bez zmian.